Sociaal Domein en wetgeving

Het sociaal domein omvat de volgende in 2015 herziende wetgevingen / beleidsterreinen:

  • Wet Maatschappelijke Ondersteuning / WMO
  • Jeugdwet
  • Participatie Wet

Enkele raakvlakken zijn de Wet Passend Onderwijs en de Wet Ruimtelijke Ordening waar het de directe leefbaarheid betreft.

De Rijksoverheid heeft de uitvoering van bovenstaande wetten in handen gelegd van de gemeentebesturen. De gemeente kent de eigen inwoners goed en  weet beter wat de inwoners nodig hebben. De overheid gaat er vanuit dat hierdoor kostenbesparend wordt gewerkt. Dit is op voorhand ingeboekt als een bezuiniging.

De Rijksoverheid heeft de gemeenten (wettelijk) opgedragen “zijn burgers in een vroeg stadium te betrekken bij het formuleren van zijn beleid op de eerder genoemde beleidsterreinen“.

De gemeente Opmeer heeft hieraan vorm en inhoud gegeven aan de vastgestelde beleidsnota Burgerbeleidsparticipatie Sociaal Domein gemeente Opmeer / een toekomstbestendige “Adviesraad Sociaal Domein Opmeer” d.d. 02 juli 2015.

De betreffende wetgevingen zijn omschreven in een notendop.

Opmerking vooraf:

  • Elke gemeente zal bij het opstellen van zijn beleid eigen accenten leggen waardoor het vergelijken van de gemeentes onderling lastig is.
  • Er steeds in het beleid uitgegaan wordt van wat de individuele burger nodig heeft.