Status ASDO

Zoals beschreven in het Handboek HR ASDO Bijlage 6

De adviesraad ontleent zijn bestaansrecht op de grond van

a. Wettelijke status
b. Het door de gemeente Opmeer genomen besluit

A. De basis van het bovengenoemde is terug te voeren naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 en de memorie van Toelichting hierop. De feitelijke wettekst is te vinden onder Artikel 2.1.2. De gemeente stelt periodiek een plan vast van het te voeren beleid met betrekking tot maatschappelijke ondersteuning. De gemeente krijgt de ruimte om binnen het sociale domein verbindingen te leggen die noodzakelijk zijn voor een effectief en efficiënt beleid, waarbij het bevorderen van de participatie van de ingezetenen centraal staat.

B. De gemeenteraad van Opmeer heeft zijn college van B&W het mandaat gegeven om uitvoering te geven aan het vormgeven van de door de Wet opgelegde burgerparticipatie. De wijze waarop deze burgerparticipatie dient plaats te vinden wordt helemaal overgelaten aan de gemeente.

De kaders van de ASDO zijn vastgelegd in een door de gemeenteraad vastgestelde beleidsnotitie:

Burgerparticipatie Sociaal Domein gemeente Opmeer: een toekomstbestendige
‘Adviesraad Sociaal Domein’ Opmeer 2015.

2015-12-16 nota burgerbeleidsparticipatie Sociaal Domein gemeente OPMEER

De reikwijdte

De reikwijdte van de ASDO Opmeer strekt zich uit over het sociale domein en alle zaken die de WMO 2015 aangaan.

1. Beleidsadvisering (gevraagd)
Beleidsnota’s/notities worden voorgelegd aan de ASDO volgens de aangegeven participatieladder. De advisering vindt plaats na overleg met de ASDOleden en klankbordgroepen.

2. Beleidsadvisering (ongevraagd)
Deze advisering kan plaatsvinden naar aanleiding van periodieke evaluaties en signalen vanuit de samenleving. Als het vastgestelde beleid manco’s vertoond in de uitvoering.

3. Ontwikkelen van initiatieven door de burger
Het ontwikkelen van enquêtes en onderzoeken etc. door burgers of groepen burgers richting het college van B&W kan zo nodig ondersteund worden door de ASDO. Maar heeft de status ‘van’ en een positief effect ‘op’ het gegeven dat burgerparticipatie daadwerkelijk wordt uitgevoerd.