Burgerbeleidsparticipatie

Nota Burgerbeleidsparticipatie Sociaal Domein Gemeente Opmeer: PDF 

Bij burgerbeleidsparticipatie gaat het om het (on)gevraagd adviseren door inwoners aan het college over het sociale domein (zie paragraaf 2.1). Het gaat daarbij om de Wmo 2015, de Jeugdwet, de Participatiewet (lokale minimabeleid) en beleidsterreinen die hangen aan deWMO-kapstok en genoemd zijn in het WMO-beleidsplan 2013-2016 ‘Iedereen doet mee’.

Zoals vrijwilligerswerk, mantelzorg, lokaal gezondheidsbeleid, sport- en bewegen, woonvisie, toewijzingsbeleid huurwoningen, bibliotheek, kunst & cultuur, zorgboerderijen en groepswoonvormen.